Call
+420 602 713 273

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS s.r.o., Mitrovická 339 O.- Nová Bělá vydává dne 1.8.2018 tento reklamační řád:

Čl. I.

Reklamační řád pohřebního ústavu zajišťuje ochranu práv objednavatele v návaznosti na uzavřenou smlouvu o pohřebních službách (,,smlouva“); vychází ze zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku (,,o.z.“) č. 89/2012 Sb. a zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví…, při vyřizování jeho reklamace při uplatňování jím spatřovaných vad plnění pohřebního ústavu při dodání služeb a zboží. 

Čl. II.

Reklamace

(1) Reklamací je každá žádost objednavatele vůči pohřebnímu ústavu o odstranění vad či nedostatků poskytnutých služeb nebo v souvislosti s takovými plněními. Podmínkou je skutečnost, že došlo k uzavření smlouvy, ze které objednavatel uplatňuje jím spatřované vady. Reklamace se podává objednavatelem vůči pohřebnímu ústavu písemně ne ústně v místě uzavření smlouvy nebo v sídle pohřebního ústavu. Reklamace musí být podána a vytýkané vady uplatněny ve lhůtách v tomto reklamačním řádu stanovených. O ústní reklamaci vydá pohřební ústav potvrzení.

(2) Reklamací vad je oprávněn podat pouze objednavatel. Je-li zastoupen jinou osobou (zmocněncem), musí se taková osoba prokázat pohřebnímu ústavu písemnou plnou mocí objednavatele podle o.z.(§ 441 násl.), jejíž stejnopis musí připojit k reklamaci. Jedná-li za objednavatele zmocněnec, bude vyřízení reklamace zasláno pouze zmocněnci. Je-li reklamace vyřízená elektronickou poštou na udanou adresu objednavatele, odešle se následně také poštou na adresu objednavatele, kterou udal ve smlouvě či jiným nepochybným způsobem; zmocněnci se doručuje obdobně.

Čl. III.

Lhůty pro podání reklamace

(1) Reklamace vad konečné rakve a jejího vybavení, jakož i úpravy lidských pozůstatků zemřelých a květinových darů dodaných pohřebním ústavem objednavateli, v souvislosti s prováděným smutečním obřadem, se podle smlouvy uplatňuje u majitele pohřebního ústavu, nejpozději však při a ihned po skončení obřadu.

(2) Reklamace jiných vad se uplatňuje nejpozději do jednoho dne (24 hodin) ode dne poskytnutí reklamované služby pohřebním ústavem.

(3) Reklamace daňového dokladu – faktury (vyúčtování podle smlouvy) v rozsahu plnění služeb a zboží se uplatňuje nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení či převzetí daňového dokladu – faktury. Je-li cena sjednána ve smlouvě a zaplacena, nelze proti ceně reklamaci uplatnit (sjednaná cena).

(4) Příslušná ustanovení, ex. c. § 2165, o.z. č. 89/2012 Sb. a zák. č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tím nejsou dotčena. 

Čl. IV.

Vyřízení reklamace

(1) Oprávněnost reklamace (vytknutí vad) posoudí a rozhodne o ní do 30 dnů ode dne doručení či podání reklamace pohřební ústav.

(2) Ústav je povinen odstranitelné a prokazatelné vady odstranit bezplatně a neprodleně, včetně chybějících plnění oproti plněním sjednaným ve smlouvě.

(3) Jedná-li se o vady neodstranitelné, má objednavatel právo na přiměřenou slevu z ceny služeb a zboží, které byly oprávněně

reklamovány pro vady.

(4) O způsobu vyřízení (tj. vyhovění, byť částečně, či zamítnutí) reklamace podá pohřební ústav objednavateli zprávu do 30 dnů od přijetí reklamace.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

(1) Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.8. 2018 a je přístupný v provozovně pohřebního ústavu Charitas a na webových stránkách PÚ Charitas www.charitas-ov.cz 

V Ostravě – Nové Bělé dne 1.8. 2018

Vítězslav Dernický, jednatel