Call
+420 602 713 273

Informace pro pozůstalé

Pracovní volno při úmrtí upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

Úmrtní list

– Zařizujeme náležitosti k vystavení úmrtího listu. Vystavení a vydání úmrtního listu upravuje zákon č. 301/2000 Sb. O Matrikách, §25, odst. 25 Matriční úřad v místě úmrtí vystaví a zasílá ÚL doporučeně dopisem objednavateli pohřbu.

Pozůstalostní důchod

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vdova/vdovec/sirotek). Kontakt: Okresní správa sociálního zabezpečení.

Žádost o vdovský, vdovecký důchod je nutno doložit těmito doklady:

 • občanský průkaz vdovy (vdovce), tj. žadatele
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list
 • rozhodnutí o přiznání důchodu obou manželů
 • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán žádný důchod, je nutno dále předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod.

Sepsání žádosti

 • osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval (a).
V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.

Pohřebné

Nárok na dávku státní sociální podpory – pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Kontaktovat: Úřad práce.

K žádosti je nutno doložit:

 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
  • Potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc nebo úraz nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.