Call
+420 602 713 273

GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení subjektů údajů o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“) 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS s.r.o., IČ: 07155522, Mitrovická 89/339, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.C 74683 (dále též,,správce“)

Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. Správce zpravidla získává osobní údaje od subjektu údajů formou: ústně, písemně, emailem, telefonicky.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména:

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačně a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa pobytu, IČ, DIČ
 • Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: např. kontaktní adresa, číslo telefonu/faxu, emailová adresa
 • Popisné: např. bankovní spojení
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 GDPR): žádné

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby, zboží
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • správce osobních údajů
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce, a to v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

POUČENÍ

Správce je oprávněn zpracovávat údaje buď se souhlasem subjektu údajů, nebo i bez takovéhoto souhlasu v případech stanovených zákonem. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází

k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů),
 • je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tj. Úřad na ochranu osobních údajů (subjekt údajů má právo se obrátit se svým podnětem na dozorový úřad přímo),
 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.