Call
+420 602 713 273

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se použijí v případech, kdy Vítězslav Dernický, Mitrovická 339, Ostrava – Nová Bělá IČ: 07155522 podnikající pod obchodním názvem Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS, s.r.o. (dále jen „PÚ Charitas s.r.o.“) poskytuje služby (zejména pohřební), pronajímá či prodává věci, nebo zhotovuje dílo (dále jen „Předmět plnění“) pro vypravitele pohřbu (dále jen „Vypravitel“).
 2. Smlouvu uzavřenou s odkazem na tyto Obchodní podmínky a obsah těchto Obchodních podmínek lze s účinky pro účastníky smlouvy měnit jen v písemné formě. To neplatí pro upřesňování provozních záležitostí ze strany PÚ Charitas s.r.o. a nezbytné změny při plnění závazku vyvolané okolnostmi, které PÚ Charitas s.r.o. při uzavření smlouvy nepředpokládal.
 3. PÚ Charitas s.r.o. je pohřebním ústavem ve smyslu zákona č.193/2017 o pohřebnictví. Vypravitel dle těchto Obchodních podmínek je v případě, že se Předmět plnění týká pohřbu zemřelého, vždy vypravitelem pohřbu dle § 2 písm. p) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).
 4. S ohledem k Předmětu plnění v tom, kterém případě se pro účely smlouvy a těchto Obchodních podmínek má za to, že PÚ Charitas s.r.o. vystupují v daném smluvním vztahu jako dodavatel, příkazník a prodávající na straně jedné a Vypravitel jako objednatel, příkazce a kupující na straně druhé, a to vždy s ohledem na povahu Předmětu plnění. 

II. Předmět plnění

 1. PÚ Charitas s.r.o. je povinen v rozsahu sjednaném ve smlouvě poskytnout, dodat a provést v rozsahu a dle podmínek smlouvy Předmět plnění Vypraviteli. Vypravitel se zavazuje PÚ Charitas s.r.o. za poskytnutý, dodaný a provedený Předmět plnění zaplatit sjednanou cenu.
 2. Předmět plnění a další podmínky poskytnutí Předmětu plnění jsou podrobně specifikovány ve smlouvě uzavřené mezi PÚ Charitas s.r.o. a Vypravitelem.
 3. Pro účely smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek se pojmem
  1. „Zveřejnění“ rozumí souhlas se zveřejněním v periodickém tisku.
  2. „Vystavení“ rozumí vystavení těla zemřelého v místě konání smutečního obřadu (v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví není možno po překročení 1 týdne od úmrtí zemřelého provést vystavení těla zemřelého);
  3. „Fotograf“ rozumí zajištění fotografa pro pořízení a vyhotovení fotografií ze smutečního obřadu pro potřeby Vypravitele;
  4. „Řečník“ rozumí zajištění řečníka za účelem pronesení smuteční řeči při smutečním obřadu;
  5. „Kněz“ rozumí zajištění účasti zástupce registrované církve či náboženské společnosti při smutečním obřadu;
  6. „Identifikace“ rozumí identifikace lidských pozůstatků vypravitelem pohřbu, za účelem ověření totožnosti zemřelého, na kterou se nevztahují omezení uvedená shora pod písmenem b);

III. Cena

 1. Cena Předmětu plnění je sjednaná ve smlouvě, a to na základě ceníku služeb vystaveného PÚ Charitas s.r.o. a platného ke dni uzavření smlouvy. Ceník služeb je dostupný v provozovně PÚ Charitas. s.r.o. Ceny služeb a zboží uvedené v ceníku jsou uvedeny odděleně ve výši bez DPH a včetně DPH.
 2. Pokud PÚ Charitas s.r.o. se souhlasem či na žádost Vypravitele provedou jakékoliv plnění, které není zahrnuto v Předmětu plnění sjednaném ve smlouvě, má PÚ Charitas s.r.o. právo na zaplacení ceny za takové plnění dle ceníku uvedeného v článku III., odst. 2 těchto Obchodních podmínek, i když takové plnění nebylo výslovně sjednáno ve smlouvě.
 3. Pokud v Předmětu plnění nejsou zahrnuty věci či činnosti nezbytné k provedení Předmětu plnění při běžném chodu věcí s ohledem na skutečný stav lidských pozůstatků či ostatků, který nastal vlivem neočekávatelných okolností, má PÚ Charitas s.r.o. právo na zaplacení ceny za takové plnění dle ceníku uvedeného v článku III., odst. 2 těchto Obchodních podmínek či na úhradu nezbytných hotových nákladů, i když takové plnění nebylo výslovně sjednáno ve smlouvě.
 4. V případě, že jakoukoliv část Předmětu plnění PÚ Charitas s.r.o. neprovede z důvodů na straně PÚ Charitas s.r.o., bude cena Předmětu plnění snížena o neprovedenou část Předmětu plnění, pokud nebude možné Předmět plnění splnit dodatečně.

IV. Platební podmínky

 1. V písemném vyhotovení smlouvy je uvedena identifikace Vypravitele (zejména jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození, vztah k zemřelému, kontaktní údaje), jméno a kontaktní údaje PÚ Charitas s.r.o., identifikace zemřelého (zejména jméno, datum narození, datum úmrtí, adresa trvalého bydliště ke dni úmrtí, místo úmrtí, rodinný stav, dále den a hodina (dále též jen „termín“) konání smutečního obřadu a místo jeho konání, specifikace Předmětu plnění (seznam, označení a počet služeb a zboží sestavený na základě výběru Vypravitele z nabídky a ceníku PÚ Charitas s.r.o.), cena Předmětu plnění bez DPH, celková částka odpovídající výši DPH a celková cena včetně DPH.
 2. Pokud není uvedeno jinak, veškeré peněžní částky jsou v Kč.
 3. Splatnost ceny Předmětu plnění je sjednána v písemném vyhotovení smlouvy. Pokud tomu tak není, je datem splatnosti den předcházející termínu smutečního obřadu. V případě, že je v rámci Předmětu plnění sjednáno pohřbení bez provedení smutečního obřadu, je cena Předmětu plnění splatná v den uzavření smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. PÚ Charitas s.r.o. je oprávněn plnit své závazky sám nebo prostřednictvím třetích osob v tuzemsku i v zahraničí.
 2. Činnost Vypravitele dle článku V., odst. 2 těchto Obchodních podmínek provádí Vypravitel na své nebezpečí a dále
  1. přiměřeně dle zákona o pohřebnictví a ČSN EN 15017, a současně
  2. přiměřeně technickým možnostem PÚ Charitas a současně
  3. v souladu s Řádem márnice či Řádem pohřební služby, jsou-li PÚ Charitas s.r.o. vydány.
 3. V případě odůvodněných pochybností o splnění podmínek dle článku V., odst. 2 a 3 těchto Obchodních podmínek, je PÚ Charitas s.r.o. oprávněn odepřít Vypraviteli výkon práva dle článku V., odst. 2 těchto Obchodních podmínek.
 4. Při plnění Předmětu plnění je PÚ Charitas s.r.o. vázán příslušnými právními předpisy, jakož i technickými normami (zejména ČSN EN 15017 a ČSN 49 3160-1-2-3) stanovujícími příslušné postupy pro plnění jednotlivých služeb objednaných Vypravitelem, nařízeními orgánů příslušné krajské hygienické stanice, svými provozními řády, řády pohřebišť, přičemž tyto mají přednost v případě rozporu s obsahem těchto Obchodních podmínek či smlouvy mezi Vypravitelem a PÚ Charitas s.r.o.
 5. Pokud Vypravitel požaduje pro zemřelého dodat vlastní oděv, musí být tento oděv Vypravitelem dodán PÚ Charitas s.r.o. nejpozději v den podpisu smlouvy a to na adresu uvedenou ve smlouvě. V případě, že Vypravitel oděv pro zemřelého dle předchozí věty PÚ Charitas s.r.o. nedodá, je PÚ Charitas s.r.o. povinny na náklady Vypravitele dodat rubáš, do nějž bude zemřelý za účelem provedení pohřbení oblečen.

Vypravitel je povinen veškeré podstatné skutečnosti a pokyny PÚ Charitas s.r.o. sdělit nejpozději 3 pracovní dny před konáním obřadu, jinak nejsou PÚ Charitas s.r.o. povinny tyto zohlednit.

VI. Místo plnění a okamžik předání Předmětu plnění

 1. Pokud není stanoveno jinak, místem plnění je místo konání smutečního obřadu uvedené ve smlouvě, jinak místo pohřbení.
 2. Okamžikem předání Předmětu plnění se rozumí:
  1. při prodeji věci okamžik předání věci Vypraviteli;
  2. při poskytování služeb nájmu či obdoby nájmu okamžik zahájení poskytování služby;
  3. při poskytování služeb spojených se smutečním obřadem okamžik ukončení smutečního obřadu;
  4. při poskytování ostatních služeb odlišných od služeb uvedených v čl. VI., odst. 2. písm. b) a c) okamžik předání dokladu o provedení služby či faktury za službu Vypraviteli či osobě jím pověřené;
 3. Pokud je součástí služby též dodání věci, je okamžik předání věci totožný s okamžikem předání poskytované služby, pokud k dodání věci došlo nejpozději s provedením služby.

VII. Reklamace, záruky a odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost PÚ Charitas s.r.o. z odpovědnosti za vady Předmětu plnění a podmínky uplatnění nároků Vypravitele z vad Předmětu plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu PÚ Charitas s.r.o. na webu spol.
 2. charitas-ov.cz

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. V případě, že Vypravitel ve smlouvě udělil souhlas dle  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, aby PÚ Charitas s.r.o. zpracovával a uschovával jeho osobní údaje a údaje zemřelého v databázi k účelům účetním, daňovým a evidenčním a/nebo Vypravitel udělil ve smlouvě souhlas s tím, aby PÚ Charitas s.r.o. prováděl a používal filmové, fotografické, video/audio dokumentace provedených obřadů a výkonů pro vlastní účely při zachování ochrany práv zemřelého, totožnosti i dalších osobních údajů zemřelého i Vypravitele, je Vypravitel oprávněn písemně udělené souhlasy odvolat. Učiní-li tak, bude PÚ Charitas, s.r.o. vyjma plnění povinností podle příslušných právních předpisů, postupovat podle zákona a údaje shromážděné nad rámec zákonných povinností odstraní z databází a archivů.

IX. Prodlení, zánik smlouvy, smluvní pokuta

 1. V případě prodlení Vypravitele s plněním smluvní povinnosti zaplatit cenu Předmětu plnění či její část, je Vypravitel povinen zaplatit též zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dle příslušných právních předpisů.
 2. V případě prodlení Vypravitele se zaplacením ceny Předmětu plnění či její části dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek, platí, že
  1. pokud již před splatností ceny Předmětu plnění či její části nebyl proveden smuteční obřad, zaniká smlouva v celém rozsahu k prvému dni prodlení;
  2. pokud již před splatností ceny Předmětu plnění či její části byl proveden smuteční obřad, není PÚ Charitas s.r.o. povinný, plnit další závazky ze smlouvy až do doby úplného zaplacení a současně je PÚ Charitas s.r.o. oprávněn jednostranně od smlouvy odstoupit;
  3. Vypravitel je povinen zaplatit PÚ Charitas s.r.o. smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Předmětu plnění či její části, s jejímž zaplacením je Vypravitel v prodlení, přičemž má PÚ Charitas s.r.o. právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.
 3. V případě zániku smlouvy před provedením pohřbení bude PÚ Charitas s.r.o. nadále postupovat podle zákona o pohřebnictví a současně oznámí obci, že nikdo pohřbení lidských pozůstatků nesjednal.
 4. V případě rozporu obsahu smlouvy s rozhodnutím zemřelého o tom, jaký má mít pohřeb a nezanechá-li o tom zemřelý výslovné rozhodnutí, pak v případě rozporu smlouvy s rozhodnutím o pohřbu zemřelého, které učinila osoba k tomu oprávněná dle ust. § 114, věta druhá občanského zákoníku nebo s opatřením či rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení, soudu, či jiného orgánu veřejné moci v rámci jeho působnosti, je PÚ Charitas s.r.o. oprávněn kdykoliv,
  1. přerušit plnění těch závazků ze smlouvy, které nebyly doposud splněny a které jsou v rozporu s takovým rozhodnutím či opatřením, a to na dobu přiměřenou, nebo v rozhodnutí či opatření stanovenou, přičemž tím nedojde v takovém rozsahu k prodlení PÚ Charitas s.r.o. při plnění závazků ze smlouvy, a také
  2. odstoupit od smlouvy, a to v rozsahu, v jakém je smlouva v rozporu s takovým rozhodnutím či opatřením, a to pouze ve vztahu k doposud nesplněným závazkům z takové smlouvy.
 5. V případě souběhu více vypravitelů pohřbu totožného zemřelého platí, že PÚ Charitas s.r.o. je oprávněn odstoupit od smlouvy v celém rozsahu, pokud tato nebyla sjednána jako prvá v pořadí, přičemž právo odstoupení dle ust. čl. IX., odst. 4 těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.
 6. V případě rozporu smlouvy s právem na pietu po zemřelém či s právem na postmortální ochranu osobnosti zemřelého, je PÚ Charitas s.r.o. oprávněn postupovat obdobně jako v článku IX., odst. 4 této smlouvy.
 7. V případě, že se po uzavření smlouvy prokáže, že Vypravitel uvedl nepravdivé skutečnosti, či předložil nepravé listiny či jejich zobrazení, je PÚ Charitas s.r.o. oprávněn postupovat obdobně jako v článku IX., odst. 4 této smlouvy.
 8. Odstoupením zaniká smlouva vždy k okamžiku dojití odstoupení adresátovi, nikoliv od samého počátku, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno nebo mezi PÚ Charitas s.r.o. a Vypravitelem výslovně sjednáno jinak.

X. Rozhodné právo, poučení o mimosoudním řešení sporů

 1. Další práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména pak zákonem o pohřebnictví a občanským zákoníkem.
 2. Rozhodným právem je právo České republiky.
 3. Podle § 14 a § 20d až § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb. se poskytuje Vypraviteli tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
  1. subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný pro služby poskytované dle těchto Obchodních podmínek je Česká obchodní inspekce, IČ: 00 02 08 69, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, pobočka příslušná dle sídla PÚ Charitas s.r.o. je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice a internetovou adresou tohoto subjektu je coi.cz. Pokud PÚ Charitas s.r.o. provozují internetové stránky, jsou uvedeny tyto informace povinně i na internetových stránkách.
  2. V případě sporu mezi Vypravitelem a PÚ Charitas s.r.o., který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne PÚ Charitas s.r.o. Vypraviteli informace uvedené pod písmenem a) výše v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat; druh nosiče určuje vždy PÚ Charitas. s.r.o.
 4. Skutečnosti, které uvedl Vypravitel v souvislosti s uzavíráním smlouvy a v souvislosti s jejím plněním a o nichž není PÚ Charitas s.r.o. znám opak či odlišné stanovisko jiné osoby, se mají za pravdivé. PÚ Charitas s.r.o. je v případě pochybností oprávněn ověřit existenci jakýchkoliv skutečností u příbuzných zemřelého, osob blízkých zemřelému a u orgánů veřejné moci. Při posuzování práv a povinností dle těchto obchodních podmínek se užije pravidel hmotného práva pro výklad právního jednání a přiměřeně pravidla zákona č. 99/1963 Sb. pro dokazování, a to vždy s ohledem na konkrétní situaci a časové možnosti.

XI. Ochrana osobních údajů (GDPR)

 1. PÚ Charitas s.r.o. jako správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) bude poskytnuté osobní údaje Vypravitele, jako subjektu údajů (dále jen „osobní údaje“), a údaje o zemřelém, obsažené v uzavírané smlouvě, zpracovávat za účelem evidence pohřbení a plnění smlouvy. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Jedná se o zákonný důvod zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy (přehled o provedení smlouvy), pro umožnění kontroly orgánem veřejné moci zaměřené na dodržování pravidel stanovených obecně závaznými předpisy pro pohřebnictví a návazně na to pro účely doložení řádného splnění smlouvy). Dále může PÚ Charitas s.r.o. zpracovávat osobní údaje uvedené ve smlouvě pouze v rámci ostatních záležitostí plnění ze smlouvy, popř. k vymáhání pohledávek PÚ Charitas s.r.o. vůči Vypraviteli plynoucích z této smlouvy a jejího případného porušení a dále v těch případech, kdy mu to výslovně ukládá právní řád České republiky. Pokud Vypravitel zvolí ve faktuře možnost „Souhlas“ dle článku II., odst. 3, písmeno a) těchto Obchodních podmínek, uděluje tím současně souhlas, aby byly způsobem tam uvedeným zveřejněny údaje o jménu, příjmení, roku narození a bydlišti zemřelého a datu, čase a místě obřadu. Údaje o zemřelém bude PÚ Charitas s.r.o. zpracovávat z důvodů totožných, jak je uvedeno u osobních údajů, a to totožným způsobem.
 2. Vypravitel má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů (nebude-li ohrožen či znemožněn zákonný důvod zpracování osobních údajů), stejně jako právo požadovat omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. U údajů o zemřelém má Vypravitel práva obdobná jako v předchozí větě, s totožnými omezeními. Vypravitel je oprávněn podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

XII   Převzetí urny

PÚ Charitas s.r.o. převezme od krematoria urnu s lidskými ostatky. Tato urna je uložena v sídle společnosti PÚ Charitas s.r.o. a připravena k předání Vypraviteli, který je vyzván k převzetí telefonicky nebo

písemně. Od této výzvy má Vypravitel 12 měsíční lhůtu k vyzvednutí. Uložení v této lhůtě je zpoplatněno dle platného ceníku PÚ Charitas s.r.o. Po uplynutí této lhůty je Vypravitel opakovaně vyzván telefonicky nebo písemně doporučeným dopisem. Pokud Vypravitel nereaguje na tyto výzvy ve lhůtě dalších 12 měsíců budou ostatky předány příbuzným nebo osobě blízké, případně uloženy na veřejném pohřebišti. 

Tyto obchodní podmínky byly vydány s účinností od 1.9.2018

Tyto Obchodní podmínky byly předloženy Vypraviteli PÚ Charitas s.r.o. před uzavřením smlouvy, která na ně odkazuje jako součást nabídky PÚ Charitas s.r.o. a Vypravitel se s nimi seznámil. Vypravitel bere na vědomí poučení uvedené v článku XI. Obchodních podmínek.