Informace pro pozůstalé

Pracovní volno při úmrtí

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence ( švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob,
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.


Vdovský  (vdovecký) důchod

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vdova/vdovec).


Žádost o vdovský, vdovecký důchod je nutno doložit těmito doklady:

 • občanský průkaz vdovy (vdovce), tj. žadatele
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list
 • rozhodnutí o přiznání důchodu obu manželů
 • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán žádný důchod, je nutno dále předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod.


Sepsání žádosti  

 • osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele,

      u něhož   zemřelý(á) pracoval(a).

V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.


Pohřebné

Nárok na dávku státní sociální podpory – pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.


K žádosti je nutno doložit
:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:

Potvrzení o studiu nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc nebo úraz nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo
 • doklad o pohřbení do hrobu

O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

 
Novela zákona O Matrikách

Od 1. 7. 2012 má nárok na úmrtní list také vypravovatel pohřbu.
Úřadu matriky se prokáže:

 • průkazem totožnosti
 • zaplacenou fakturou za objednané služby .

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný pro služby poskytované dle těchto Obchodních podmínek je Česká obchodní inspekce, IČ: 00 02 08 69, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, pobočka příslušná dle sídla firmy Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS s.r.o. je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice a internetovou adresou tohoto subjektu je www.coi.cz. Pokud pohřební ústav provozuje internetové stránky, jsou uvedeny tyto informace povinně na těchto internetových stránkách.

S úctou Vítězslav Dernický pohřební ústav CHARITAS s.r.o.

Odkaz na reklamační řád